Slovo úvodem
Nejdůležitějším aspektem při tvorbě tohoto textu byla potřeba vytvořit kompaktní
publikaci v oblasti optiky, která se týká šíření elektromagnetických vln ve vrstevnatých
prostředích, a to nejen pro posluchače přírodovědných nebo technických oborů, ale
zejména pro studenty fyziky. Obdobný text sepsaný v českém jazyce zde stále chybí.

Teorie vrstevnatých prostředí je v optice významná zejména v souvislosti s multivrstvami,
tj. sekvencemi plan-paralelních vrstev. Jejich využití je značné:

       antireflexní vrstvy (povlaky redukující reflektivitu optické plochy)
       interferenční filtry a polarizátory      
       optické prvky (např. v rtg. oblasti)              

Výpočet multivrstev požadovaných optických vlastností pro pevnou vlnovou délku a pevně
zvolený úhel dopadu je poměrně snadnou úlohou. Současné teoretické i technologické
postupy umožňují realizace multivrstev, které mají předem požadované parametry v
širokém oboru frekvencí (např. v celé viditelné oblasti spektra) a v širokém intervalu úhlů
dopadu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V první kapitole se zabýváme klasickou úlohou o interferenci rovinných vln v izotropní a
homogenní tenké vrstvě obklopené dvěma izotropními homogenními poloprostory.
Získáme Airyho formule pro odraz a průchod. Navíc nalezneme podmínku pro vedení vln
v dielektrické vrstvě a podmínku pro šiření povrchových plazmonů rozhraním izotropního
dielektrika a prostředí s negativní a reálnou permitivitou.

Druhá kapitola je věnována Abelésově teorii šíření elektromagnetických vln v izotropním
vrstevnatém prostředí.

Třetí kapitola přibližuje chování elektromagnetických vln v anizotropních multivrstvách.
Každá z vrstev je charakterizována konstantním tensorem permitivity. z odpovídající
vlnové rovnice dané vrstvy plynou čtyři vlastní vektory šíření a čtyři vlastní vektory
polarizace. Multivrstva je dána součinem matic přenosu.

Čtvrtá kapitola se týká zobecnění Abelesovy a Berremanovy teorie na multivrstevnaté
anizotropní difrakční mřížky charakterizované maticemi 4n x 4n, kde n závisí na
potřebném počtu členů Fourierova rozvoje k popisu periodického tensoru elektrické
permitivity (při skalární magnetické permeabilitě) nebo k popisu periodického tensoru
magnetické permeability (při skalární elektrické permitivitě) a na počtu zahrnutých
difrakčních řádů elektrických a magnetických polí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poděkování

Rádi bychom využili možnosti poděkovat za úspěšnou realizaci tohoto textu následujícím
kolegům a institucím.
FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY VE
VRSTEVNATÝCH STRUKTURÁCH